Общи условия

Общи условия Общи условия I. ПРЕДМЕТ Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Хелт Нутришън 2019“ ЕООД,гр. София 1700 район р-н Лозенец Асен Разцветников No 1А, вх. Б, ет. 1, ап. 6,ЕИК 205183073, представлявано от Миглена Стефанова Балабанова, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния … Продължете с четенето на Общи условия